Tagarchief: innovatie in de keten

TIENDUIZEND-URENREGEL ALS BASIS VOOR VERNIEUWING

Auteur: Martin Liebregts en Yuri van Bergen

Het begint met transpiratie
In principe moet je hard werken om tot nieuwe inzichten te komen. Eureka ontstaat omdat je voortdurend met het onderwerp bezig bent. Dat wordt vaak vergeten bij allerlei sessies waarbij gebrainstormd wordt, zonder dat de betrokkenen beschikken over voldoende kennis en kunde. Ofwel zonder dat de aanwezigen het verdiend hebben om op Olympisch niveau te opereren. Om tot een nieuw idee te komen of een prestatie op niveau te leveren, wordt weleens de tienduizend-urenregel gehanteerd. Je moet een lange periode met de materie bezig zijn om tot nieuwe dingen te komen (1). In jaren uitgedrukt houdt dit in dat je minimaal vijf jaar bezig bent met het werk om tot vernieuwde inzichten te komen. En dan is er geen sprake van een bijbaantje. Voortdurend moet je van standpunt of gezichtspunt kunnen veranderen om de nieuwe verbanden te ontdekken. In die zin is de zoektocht naar een nieuwe idee, die de basis kan vormen voor innovatie, een weg met veel transpiratie, gebaseerd op inspiratie, of van je vak houden.
Zeker op het terrein van bouwen en wonen, wordt dit principe nog weleens vergeten. Iedereen woont, iedereen (ver)bouwt weleens wat, dus iedereen is een deskundige. Eenieder die dit dacht, moet worden teleurgesteld.
Tegelijkertijd is de zoektocht naar nieuwe vormen van creatief samenwerken volop in gang. In onze praktijk onderscheiden we twee vormen. De karakterworkshop met een ontwikkelregisseur en de co-engineering met een ontwerpregisseur (2). In het eerste geval gaat het erom de opgave scherp te krijgen en te vertalen naar een concept. In de tweede situatie betreft het de technische vertaling vanuit verschillende disciplines.

Verder lezen

Ontwerpen voor de vierkante meter

Op basis van integraal ontwerp en proces ligt niet alleen de auto industrie ver voor op de bouwsector. De meubelindustrie laat mooie voorbeelden zien waarin het gebruik, het ontwerp en de techniek geïntegreerd zijn in één product. Het resultaat is ruimtebesparende meubels die in te zetten zijn voor verschillende gebruiksfuncties. De eenvoud van ontwerp en gebruik zetten de toon. Dit videofragment geeft stof tot nadenken over hoe wij in de bouw zouden kunnen werken.

[youtube=http://youtu.be/dAa6bOWB8qY]

De rollen omgedraaid

De oorzaak van de omschakeling van aanbod- naar vraaggericht produceren is de roep om de versterking van de positie van de consument. De bewoner die het wonen zelf beleeft, weet immers als geen ander wat comfort is. Wat is de invloed van de vraaggestuurde zijde van de markt op het aanbod ervan? Bekijk hiervoor de videopresentatie. Een tafelgesprek met participanten van verschillende sectoren in de bouw geeft inzicht op hoe er op deze ontwikkeling gereageerd wordt….

COALITIE BESTAANDE WONINGBOUW

De woningbouw staat voor een gigantische opgave. De huidige voorraad moet de komende decennia aangepast worden aan de eisen van de eenentwintigste eeuw. Over vijftig jaar zal de woningbouw in Nederland vooral bestaan uit de huidige zeven miljoen woningen.

Om deze opgave met alle partijen zo goed mogelijk in te vullen, zullen de krachten gebundeld moeten worden. Ofwel zal de ketenintegratie versneld ingevuld moeten worden. De COALITIE BESTAANDE WONINGBOUW (CEBEWE 2050) probeert hier handen en voeten aan te geven, door met elkaar de kwaliteit die nagestreefd wordt nader te benoemen, op basis van de huidige inzichten, en deze kwaliteit in de tijd aan te vullen of aan te passen.

CEBEWE 2050 – een netwerk van de toeleverende industrie en adviseurs -actief in de bestaande woningbouw, poogt met elkaar voor de verschillende levensduurverlengingen van woningen (exploitatieperiode van vijftien, dertig en vijfenveertig jaar) de kwaliteit vast te leggen voor de verschillende onderdelen of componenten van de woning. Dit varieert van dak, gevel, woninginstallaties tot de afbouw en uitrusting (keuken, douche en toilet). Van de meest voorkomende situaties wordt vastgesteld wat de huidige uitgangskwaliteit is en waaraan de kwaliteit moet voldoen bij de verschillende perioden. De kracht moet liggen in het feit dat:

  • De kwaliteit in samenhang wordt beschouwd en dient als referentie;
  • De communicatie tussen het aanbod en de vraag versterkt kan worden;
  • De ontwikkelingen, resp. innovaties een betere basis krijgen. Dus niet gericht op één aspect – bijvoorbeeld energie -, maar op de gebruikskwaliteit die gewenst wordt.

De BouwhulpGroep neemt dit initiatief mede naar aanleiding van de resultaten van de Grote-Renovatie-Enquête. Het initiatief zal worden gepresenteerd op de internationale BouwBeurs in februari 2011.

tijd om ‘innovatieve oplossingen’ te gaan gebruiken als middelen…

….De omgeving waarin geopereerd moet worden, is beduidend complexer dan in het verleden. Om het gechargeerd uit te drukken: honderd mensen, honderd geluiden. Lag in het verleden de nadruk op betrokkenheid, steeds meer gaat het om tevredenheid (1). Dit betekent dat de diversiteit aan ambities en belangen gekend moet worden. De projectleiding, die primair gericht is op het behalen van een duidelijk doel, wordt steeds meer vervangen door procesmanagement. De context waarin gewerkt wordt, wordt steeds dominanter. De omgeving bepaalt wat succesvol is en niet een vooraf vastgelegde procedure of doel.
Meer dan ooit speelt communicatie een beslissende rol in het succesvol doorlopen van een proces. Niet de goede bedoelingen worden gewogen, maar de ervaring die de betrokkenen bij het verloop van het proces hebben. Veelal wordt dit vertaald naar transparantie en het informeren op het juiste moment…..

om het gehele artikel te lezen klik hier

Nieuwe vormen van renovatie en onderhoud… (2)

Tijdens de vakbeurs Renovatie & Onderhoud, onderdeel van de Bouwbeurs Zuid die van 16 tot en met 18 maart wordt gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch, staat componentrenovatie centraal.

In de renovatie maakt de traditionele aanpak plaats voor projectoverschrijdende aanpak. In vaste samenwerkings-verbanden wordt componentrenovatie aangeboden als middel om op een betaalbare manier te voldoen aan de steeds individuelere vraag van de klant. Componentrenovatie vormt het centrale thema rond de vakbeurs Renovatie & Onderhoud. Om tijdens de beurs deze visie verder te ondersteunen is er gekozen voor een studiedag waar de nieuwe vormen van renovatie en onderhoud een prominente rol spelen.

Tijdens het lezingenprogramma, dat op donderdag 18 maart wordt gehouden, gaat de aandacht uit naar dit ‘nieuwe denken’. De studiemiddag zal worden geopend door Martin Liebregts, directeur BouwhulpGroep en hoofdredacteur van het vakblad RENOVATIE. Achtereenvolgens zullen de volgende personen achter de spreekstoel plaats nemen:

  • Bas Sievers, interim directeur Wonen Heuvelsteden: Vraaggestuurd renoveren
  • Pieter Huijbregts, initiatiefnemer netwerk Conceptueel Bouwen: Componenten in zicht met CR
  • Haico van Nunen, adviseur BouwhulpGroep: Kansen voor a-b-c renovatie: Levensduurdenken

Inschrijven voor deze studiemiddag kan kosteloos. Klik hier als u donderdag 18 maart deel wilt nemen aan de discussie omtrent de ontwikkelingen van een nieuwe maatschappelijk aanbod voor de bestaande woningbouw. Bij inschrijving voor deze studiebijeenkomst ontvangt u een gratis toegangsbewijs voor de beurs.

Programma

De studiebijeenkomst ‘Nieuwe vormen van onderhoud en renovatie’ wordt gehouden in het theater in de sector Renovatie & Onderhoud.

12.45 uur – 13.00 uur    Opening van de studiedag door Martin Liebregts

13.00 uur – 13.45 uur    Vraaggestuurd renoveren, spreker Bas Sievers

13.50 uur – 14.35 uur    Componenten in zicht met CR, spreker Pieter Huijbregts

14.55 uur – 15.40 uur    Levensduurdenken, spreker Haico van Nunen

15.45 uur – 16.30 uur    Borrel

Verder lezen

het nieuwe denken…

…Kennis alleen verandert de praktijk nog niet. Men moet ook op nieuwe ideeën gebracht worden. Het denken zal om moeten. Twee belangrijke aspecten hierbij zijn het levensduurdenken (5) en het componentdenken(6). Met levensduurdenken, waarbij men beseft dat woningen zo’n honderdtwintig jaar meegaan, worden de financiële mogelijkheden verruimd doordat investeringen op langere termijn worden beschouwd. Het componentdenken geeft de mogelijkheid om aansluitend op de huidige praktijk extra kwaliteit toe te voegen.

Componenten zoals daken, gevels, installaties, douche/toilet/keuken staan centraal in de huidige aanpak. Het componentdenken houdt in dat zowel bij de vraag als bij het aanbod de componenten afzonderlijk worden beschouwd in hun mogelijkheden om extra kwaliteit voor de woning toe te voegen. Pakt men bijvoorbeeld het dak aan, dan kan men relatief eenvoudig door extra dakisolatie en het vernieuwen van de installatie op zolder twee energielabels opschuiven. Door het toevoegen van een dakkapel kan men ook nog de bruikbaarheid van de woning vergroten…

voor het lezen van het hele artikel klik hier

Innovatie is juist nu onderscheidende factor…

…. Toeleveranciers zijn een belangrijke partij bij de vernieuwing van de bouw. Veel innovaties in de keten komen bij hen vandaan. De huidige recessie zorgt er voor dat er minder ruimte komt om te innoveren. Bouwbedrijven letten sterker op de prijs waardoor nieuwe producten minder kans krijgen en ook innovatieve procesontwikkelingen in het geding komen. Daarnaast moeten toeleveranciers op korte termijn geld besparen om het hoofd boven water te houden waardoor budgetten voor innovatie onder druk staan. Bedrijven die nog wel mogelijkheden hebben om te innoveren kunnen zich daarentegen juist nu onderscheiden. De huidige markt vraagt steeds meer om duurzame, kwalitatief goede en kostenefficiënte bouw waarop toeleveranciers kunnen inspelen. Innovatie op deze gebieden kan dan juist nu mogelijkheden bieden voor bedrijven om zich te onderscheiden…..

klik hier voor de gehele publicatie van het ING Economisch Bureau